Klauzula

Klauzula informacyjna  kontrahenci;

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MODULE TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Hugona Kołłątaja 14/6, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000378509, kapitał zakładowy w wysokości 16.947.218,50 zł opłacony w całości, NIP: 5472105335, REGON: 241140645.
 2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w następujących celach:
  1. realizacja zawartej z Państwem umów, w tym realizacja roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi – w zakresie danych: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej, nr konta bankowego, nr telefonu, e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „Rozporządzenie”);
  2. przygotowania rozliczeń związanych z wykonywaniem zawartych z Państwem umów – w zakresie danych: imię i nazwisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, nr konta bankowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia;
  3. archiwizacji dokumentów – w zakresie danych: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej, nr konta bankowego art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy o rachunkowości.
  4. dochodzenia przysługujących Administratorowi roszczeń, obrona przed ewentualnymi roszczeniami z Państwa strony – w zakresie danych: imię nazwisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres zamieszkania, NIP – na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia;
  5. realizacja celów marketingowych: imię nazwisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej, numer telefonu, e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia,
  6. ochrony obiektów należących do Administratora oraz osób i mienia w nim położonych w zakresie danych o Państwa wizerunku utrwalonym na zapisie z monitoringu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, czyli ochrony posiadanego przez niego mienia;
 3. Będziemy przetwarzali Państwa dane przez następujące okresy:
  1. okres przedawnienia roszczeń przysługujących Stronom w ramach łączącej ich umowy;
  2. okres wymagany przepisami prawa
  3. w przypadku celów marketingowych – okres 10 lat od dnia pobrania danych osobowych
  4. w przypadku utrwalenia wizerunku w związku z prowadzonym monitoringiem – okres 1 miesiąca
 4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. Prawo dostępu do danych osobowych.
  2. Prawo do sprostowania danych.
  3. Prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”).
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  5. Prawo do przeniesienia danych.
 5. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z prawa, które opisaliśmy powyżej – mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:
  1. poprzez wypełnienie formularza realizacji i przesłania mailowo na adres: rodo@moduletechnologies.com

  Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia wniosku, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania. W wyjątkowych przypadkach możemy przedłużyć ten termin zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

 1. W zakresie w jakim Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z jego prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia) przysługuje Państwu sprzeciw co do takiego przetwarzania ze względu na Państwa szczególną sytuację.
 2. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  1. Właściwy oddział BANKU,
  2. Właściwy URZĄD SKARBOWY,
  3. Przedsiębiorstwa zajmujące się doręczaniem przesyłek,
  4. Podmioty świadczące pomoc prawną;
  5. Biura rachunkowe oraz podmioty zapewniające obsługę sprzętu oraz oprogramowania informatycznego;
  6. Podmioty zajmujące się rozliczeniami rachunkowymi i prowadzeniem księgowości;
  7. Kontrahenci Administratora;

Klauzula informacyjna pracownicy kontrahentów.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MODULE TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Hugona Kołłątaja 14/6, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000378509, kapitał zakładowy w wysokości 16.947.218,50 zł opłacony w całości, NIP: 5472105335, REGON: 241140645.
 2. Państwa dane Administrator otrzymał od Państwa pracodawcy bądź podmiotu, z którym Państwo współpracują.
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w następujących celach:
  1. kontaktu związanego z realizacją zawartej z Państwa pracodawcą, bądź podmiotem z którym Państwo współpracują umowy, w tym realizacja roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi – w zakresie Państwa danych: Imię i nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy, nr telefonu, e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – prawnie uzasadniony interes Administratora;
  2. kontaktu w celu nawiązania relacji handlowej w związku ze wskazaniem Państwa przez Państwa pracodawcę lub podmiot z którym Państwo współpracują jako osobę kontaktową – w zakresie Państwa danych: Imię i nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy, nr telefonu, e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – prawnie uzasadniony interes Administratora;
  3. ochrony obiektów należących do Administratora oraz osób i mienia w nim położonych w zakresie danych o Państwa wizerunku utrwalonym na zapisie z monitoringu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, czyli ochrony posiadanego przez niego mienia;
 4. Będziemy przetwarzali Państwa dane przez okres trwania łączącej Administratora i Państwa pracodawcę lub podmiot z którym Państwo współpracują umowy lub stosunku handlowego; w zakresie wizerunku utrwalonego w związku z prowadzeniem ochrony obiektu – okres 1 miesiąca.
 5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. Prawo dostępu do danych osobowych.
  2. Prawo do sprostowania danych.
  3. Prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”).
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  5. Prawo do przeniesienia danych.
 6. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z prawa, które opisaliśmy powyżej – mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:
  1. poprzez wypełnienie formularza realizacji i przesłania mailowo na adres: rodo@moduletechnologies.com

  Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia wniosku, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania. W wyjątkowych przypadkach możemy przedłużyć ten termin zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

 1. W zakresie w jakim Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z jego prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia) przysługuje Państwu sprzeciw co do takiego przetwarzania ze względu na Państwa szczególną sytuację.
  1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  3. Przedsiębiorstwa zajmujące się doręczaniem przesyłek,
  4. Podmioty świadczące pomoc prawną;
  5. Biura rachunkowe oraz podmioty zapewniające obsługę sprzętu oraz oprogramowania informatycznego;
  6. Kontrahenci Administratora;