Spółka

Informacja zarządu spółki

W odpowiedzi na liczne zapytania Wierzycieli/Obligatariuszy, Akcjonariuszy, Partnerów biznesowych informujemy, że spółka Module Technologies S.A aktualnie oczekuje na decyzję Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej w przedmiocie zatwierdzenia układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym z dnia 13.07.2020 roku (komunikat giełdowy ESPI 13/2020 z dnia 21.07.2020 r.)

Wszelkie informacje o zabezpieczeniu spłaty zobowiązań w stosunku do Wierzycieli objętych układem wraz z planem restrukturyzacji Spółki zostały dokładnie opisane w dokumentach i złożone do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej w dniu 13.11.2020 roku (komunikat giełdowy ESPI 27/2020 z dnia 13.11.2020 r.)
Równolegle w okresie procesu Postępowania Układowego, ten sam Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej w dniu 29.09.2020 roku ogłosił upadłość Spółki (komunikat giełdowy ESPI 22/2020 z dnia 09.10.2020 r.)

Stosownie do okoliczności Spółka złożyła do Sądu Okręgowego w Katowicach zażalenie na to postępowanie.

Ogłoszenie upadłości w okresie trwania postępowania restrukturyzacyjnego jest niedopuszczalne. Te dwie sprawy, jak również kilka wcześniejszych, stoją w sprzeczności do istniejących regulacji ustawowych (wzajemnie się wykluczają).

W związku z tymi wyżej wymienionymi postępowaniami wszelkie sprawy sądowe uległy zawieszeniu z mocy prawa.

Łączna kwota wszystkich wierzytelności to ok 70 mln złotych, kwota obligacji to ok 38 mln zł, aktywa Spółki w postaci nieruchomości – hal produkcyjnych to ok 36 mln złotych.

Zabezpieczenie roszczeń w sprawie obligacji.
Spółka pragnie podkreślić, że od postanowienia w sprawie udzielenia zabezpieczenia zostało złożone zażalenie, które do tej pory nie zostało rozpoznane. W swoim postanowieniu sąd wskazał, że udzielenie tego zabezpieczenia nie przesądza o zasadności roszczenia, zgodnie z przepisami regulującymi kwestie udzielenia zabezpieczeń nie wymagają one udowodnienia dochodzonego roszczenia, a jedynie by występowała na pierwszy rzut oka szansa na jego istnienie (stąd wątpliwość w uprawdopodobnienie).

Postanowienie zostało wydane zanim została skierowana odpowiedź na pozew, a zatem sąd wydając to postanowienie nie mógł wziąć po uwagę stanowiska spółki w sprawie. W ocenie spółki powód nie wykazał swoich roszczeń poza sformułowaniami natury ogólnej.

W ocenie spółki zarzuty powodów odnośnie braku informacji na temat działalności i stanu finansowego spółki są całkowicie chybione. Cykliczne oraz roczne sprawozdania finansowe były przekazywane do wszystkich zainteresowanych obligatariuszy a spółka udostępniała publicznie informacje o swoim stanie finansowym. Spółka Module Technologies S.A. od 2012 r. jest uczestnikiem giełdy papierów wartościowych New Connect. W związku z tym wszystkie istotne informacje z punktu widzenia akcjonariuszy i rynku muszą być raportowane na bieżąco w witrynie internetowej PAP. Informacje te są następnie dystrybuowane do specjalistycznych serwisów informacyjnych i pozostałych mediów.

Wątpliwe jest również przypisanie odpowiedzialności członkom Organów Zarządzających w tym Rady Nadzorczej spółki. Odpowiedzialność z tytułu art. 484 KSH mogą ponosić osoby pełniące funkcje w Radzie Nadzorczej, jeżeli brały udział w rozpowszechnianiu informacji, które wskazywane są za nieprawdziwe oraz za zatajenie informacji, które powinny być ujawnione. Członkowie Rady Nadzorczej prawdopodobnie zostali wskazani przez powodów jedynie z racji pełnionych przez nich funkcji, a nie podejmowanych przez nich konkretnych działań. Natomiast samo wskazanie osób, pełniących funkcje w spółce, nie jest wystarczające do przypisania im odpowiedzialności z tytułu naruszenia art. 484 KSH.

Jednocześnie reprezentanci spółki nie wykluczają, że w przypadku oddalenia powództwa, wystąpienia z właściwym powództwem w trybie art. 746 § 1 KPC, w celu naprawienia szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia przez powoda.

Równocześnie informujemy, że pełnomocnicy prawni prowadzący reklamę i marketing społeczny związany z daleko idącymi obietnicami do Klientów/ Wierzycieli, o spełnienie warunków odzyskania kapitału z inwestycji jest nierzetelny.

Nie ma bowiem żadnej gwarancji pozyskania swoich roszczeń poprzez zabezpieczenia (jak sama nazwa wskazuje) są natomiast koszty postępowania sądowego, koszty samej usługi prawnej dla pełnomocnika oraz prawdopodobne odszkodowanie dla pokrzywdzonego reprezentanta spółki.

Zgodnie z przegłosowanym Postępowaniem Układowym wszystkie wierzytelności obligatariuszy zostaną spłacone w 100 procentach, w określonym czasie, zgodnie ze złożonym do sądu Wnioskiem dłużnika o zatwierdzenie układu.

Wszystkich zainteresowanych informacjami dotyczącymi tych postępowań zachęcamy do kontaktu z Zarządem Spółki.

Akcjonariat

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział
w kapitale zakładowym
(%)
Udział
w liczbie głosów
(%)
1. Integra Group sp. z o.o.
INVEST SKA
 16 288 450  16 288 450  29,18  29,18
2. Marek Sobieski    6 766 607    6 766 607  12,12  12,12
3. Mestivia Management
Limited
   6 000 000    6 000 000  10,75  10,75
4. PFR Ventures sp. z o.o.    4 227 642    4 227 642    7,57    7,57
5. Leszek Surowiec    3 220 000    3 220 000    5,77    5,77

Władze spółki

Mirosław Pasieka – Prezes Zarządu

Pan Mirosław Pasieka studiował na Politechnice Krakowskiej oraz Uniwersytecie Essen — Duisburg. W latach 1987 — 1990 pracował na stanowisku Dyrektora do spraw sprzedaży w firmie JK GmbH Erfstadt. Następnie w latach 1990 — 1992 był Prezesem Zarządu Konzeption II Sp. z o.o. W latach 1992 — 2002 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego oraz Prezesa Zarządu Patria Investment S.A. Od 2002 — 2003 pełnił funkcję Członka Zarządu Hestia Financial Services S.A. Od 2004 — 2010 założyciel i Członek Zarządu Europejskiej Akadami Planowania Finansowego (EAFP) oraz EFFP. Od 2010 do chwili obecnej założyciel i Członek Zarządu Integra Group. Pan Mirosław Pasieka jest założycielem oraz Wiceprezesem Zarządu Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych.

Jarosław Mentel – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

  • Franciszek Zięba – Przewodniczący
  • Maciej Cybulski
  • Bogusław Dąbrowski
  • Jarosław Dziedzic
  • Kazimierz Potrawiak
  • Marek Sobieski
  • Dawid Zontek

Walne Zgromadzenie

ARCHIWUM 2019

ZWZ 27.06.2019 r.

Ogłoszenie o ZWZ

Informacja o liczbie akcji i głosów

Projekty uchwał

Formularz głosowania przez pełnomocnika

Pełnomocnictwo – osoba fizyczna

Pełnomocnictwo – osoba prawna lub spółka osobowa

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie ZarząduSprawozdanie Rady Nadzorczej

Uchwały ZWZ 27 czerwca 2019 r.

­­­­

NWZ 31.01.2019 r.

Ogłoszenie o NWZ

Informacja o liczbie akcji i głosów

Projekty uchwał

Formularz głosowania przez pełnomocnika

Pełnomocnictwo – osoba fizyczna

Pełnomocnictwo – osoba prawna lub spółka osobowa

Uchwały NWZ 31 stycznia 2019 r.

­­­

ARCHIWUM 2018

ZWZ 21.06.2018 r.

Ogłoszenie o ZWZ

Uchwały ZWZ 21 czerwca 2018 r.

­­­­

ARCHIWUM 2017

ZWZ 12.06.2017 r.

Ogłoszenie o ZWZ

Uchwały ZWZ 12 czerwca 2017 r.

­­

­NWZ 14.02.2017 r.

Ogłoszenie o NWZ

Uchwały NWZ 14 lutego 2017 r.

 ­­

ARCHIWUM 2016

NWZ 05.12.2016 r.

Ogłoszenie o NWZ

Uchwały NWZ 05 grudnia 2016 r.

­

NWZ 05.10÷03.11.2016 r.

Ogłoszenie o NWZ

Uchwały NWZ 05 października 2016 r.

 

ZWZ 28.07.2016 r.

Ogłoszenie o ZWZ

Uchwały ZWZ 28 lipca 2016 r.

Regulamin WZ – Załącznik do Uchwały nr 3

Regulamin RN – Załącznik do Uchwały nr 16


ZWZ 30.06.2016 r.

Ogłoszenie o ZWZ


NWZ 29.02.2016 r.

Ogłoszenie o NWZ

Uchwały NWZ  29 lutego 2016 r.

Regulamin WZ – Załącznik do Uchwały nr 5

Opinia Zarządu – Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8

 

ARCHIWUM 2015

NWZ 07.12.2015 r.

Ogłoszenie o NWZ

Uchwały NWZ  07 grudnia 2015 r.


ZWZ 29.06.2015 r.

Ogłoszenie o ZWZ

Uchwały ZWZ  29 czerwca 2015 r.


NWZ 25.02.2015 r.

Ogłoszenie o NWZ

Uchwały NWZ  25 lutego 2015 r.

 

ARCHIWUM 2014

ZWZ 30.06.2014 r.

Ogłoszenie o ZWZ

Uchwały ZWZ  30 czerwca 2014 r.

 

ARCHIWUM 2013

NWZ 23.10.2013 r.

Ogłoszenie o NWZ

Uchwały NWZ  23 października 2013 r.


ZWZ 27.06.2013 r.

Ogłoszenie o ZWZ

Uchwały ZWZ  27 czerwca 2013 r.

Dokument Informacyjny

Prospekt emisyjny

Dokumenty Korporacyjne

Autoryzowany Doradca

Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o.
ul. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego 20
43-300 Bielsko-Biała
tel.: +48 33 816-17-56
bbc@bbc-polska.com
www.bbc-polska.com

Animator Rynku

Dom Maklerski BDM SA
ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała
tel.: +48 33 812-84-40
bdm@bdm.com.pl
www.bdm.com.pl